Giảm thiểu rủi ro thiên tai và vai trò quan trá»?ng của truyá»?n thông