Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά/ Separated Children in Europe Programme -∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

This document can also be found on the official website of the Separated Children in Europe Programme (SCEP) at: http://www.scepnetwork.org.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (2010) είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά (Separated Children in Europe Programme, SCEP).
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά (SCEP) ξεκίνησε ως κοινή πρωτοβουλία κάποιων µελών της ∆ιεθνούς Ένωσης Save the Children και της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε και σήµερα συµµετέχουν σε αυτό αρκετοί µη κυβερνητικοί εταίροι στην Ευρώπη* που συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η ∆ιεθνής Ένωση Save the Children προάγει την ολοκληρωµένη εφαρµογή των δικαιωµάτων όλων των παιδιών. Ευθύνη της Ύπατης Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι να διασφαλίζει την προστασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών.
Σκοπός του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για τα Ασυνόδευτα Παιδιά είναι η πραγµάτωση των δικαιωµάτων και του βέλτιστου συµφέροντος των ασυνόδευτων παιδιών που έχουν φθάσει ή βρίσκονται στην Ευρώπη, υιοθετώντας κοινή πολιτική και δεσµεύσεις για βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας το πρόγραµµα έχει αναλάβει διαρκή δέσµευση για την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων µε οργανώσεις που εργάζονται µε ασυνόδευτα παιδιά στις χώρες της Ευρώπης.
∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών περιλαµβάνει σαφή και απλουστευµένη επισκόπηση των αρχών, των πολιτικών και των πρακτικών που κατ' ανάγκην διέπουν την υλοποίηση µέτρων που διασφαλίζουν την προαγωγή και την προστασία των δικαιωµάτων των ασυνόδευτων παιδιών στην Ευρώπη. Η ∆ιακήρυξη αντανακλά την εµπειρία και την πρακτική του Εξειδικευµένου ∆ικτύου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για τα Ασυνόδευτα Παιδιά. Η ∆ιακήρυξη στηρίζεται κατά βάση στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και σε δύο άλλα κείµενα: στο Γενικό Σχόλιο Νο. 6 που υιοθέτησε η Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού το 2005 για τη Μεταχείριση των Ασυνόδευτων και των Χωρισµένων από τις Οικογένειές τους Παιδιών (στη συνέχεια αναφέρεται «Γενικό Σχόλιο Νο. 6») και στις Κατευθυντήριες Οδηγίες που εξέδωσε η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το 1997 για τις Πολιτικές και τις ∆ιαδικασίες που διέπουν τη Μεταχείριση των Ασυνόδευτων Παιδιών Αιτούντων Άσυλο (στη συνέχεια αναφέρονται «Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες»). Παρότι το τελευταίο κείµενο έχει επηρεάσει σηµαντικά τη ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών υπογραµµίζεται ότι η ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών αφορά όλα τα ασυνόδευτα παιδιά και όχι µόνον όσα είναι αιτούντες άσυλο. Αναφορές στα προαναφερόµενα κείµενα – κλειδιά υπάρχουν σε όλα το κείµενο της ∆ιακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή και άλλες πρωτοβουλίες, παρακαλώ επισκεφθείτε http://www.scepnetwork.org
This resource is part of the collection "Child-friendly spaces: Good practices". Collections are monitored daily and new content is added.